لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
جزوه استاتیک و مقاومت مصالح استاد حسن زاده بازنشینی 23,500 تومان 5,875 تومان
جزوه مدیریت مالی استاد مهرنو بهمن ۹۴ 23,500 تومان 11,985 تومان
۱۸ سوال تعیین شده امتحانی اندیشه ۱ قاسمی ترم مهر ۹۵ 43,000 تومان 10,750 تومان
جزوه جزا عمومی ۱ استاد رشوند هرانکی 43,000 تومان 14,620 تومان
مقاومت مصالح ۳ استاد کیوان صفری 29,000 تومان 9,860 تومان
جزوه دینامیک استاد رئیسی فرد 43,000 تومان 14,620 تومان
جزوه اندیشه ۲ فضل الله صالحی 43,000 تومان 14,620 تومان
جزوه طراحی کامپایلر استاد فردین شاپوری 43,000 تومان 14,620 تومان
پاسخ تمرینات آمار و احتمال استاد نادر نعمت الهی 29,000 تومان 9,860 تومان
جزوه ریاضی ۲ پرستو ملکوتی راد (بخش انتگرال) 19,900 تومان 10,149 تومان
نمونه سوال الکترونیک صنعتی شاه عالمی 29,000 تومان 14,790 تومان
نمونه سوال نظریه زبان استاد خواجه وند 29,000 تومان 7,250 تومان
جزوه مبانی برق تورج کریمی 43,000 تومان 21,930 تومان
نمونه سوال ریاضی پیش استاد غنچه 29,000 تومان 7,250 تومان
جزوه فیزیک ۲ استاد کاشی ساز 43,000 تومان 21,930 تومان
جزوه مونتاژ مکانیکی استاد حاله 43,000 تومان 21,930 تومان
نمونه سوال محاسبات عددی استاد بختیار غایبی 29,000 تومان 9,860 تومان
جزوه و سوالات آئین زندگی و اخلاق کاربردی استاد امامقلی (سوالات کتاب به همراه جواب) 43,000 تومان 28,810 تومان
جواب تمرینات پلاستیسیته استاد کیوان صفری 29,000 تومان 14,790 تومان
جزوه محاسبات عددی استاد غایبی 43,000 تومان 10,750 تومان
جزوه امنیت اطلاعات استاد مستعلی 29,000 تومان 19,430 تومان
جزوه IT ۱ پورکبیریان 19,900 تومان 13,333 تومان
جروه تاریخ تحلیل استاد گل پور 29,000 تومان 19,430 تومان
نمونه سوال گرافیک استاد قلیزاده (به همراه جواب) 19,900 تومان 13,333 تومان
جزوه ریاضی ۱ استاد مهناز حبیبی 29,000 تومان 19,430 تومان
جزوه ریاضی ۲ استاد کوشکی 43,000 تومان 21,930 تومان
نمونه سوال ابزار دقیق استاد اسماعیل زاده ها 19,900 تومان 13,333 تومان
نمونه سوال کنترل خطی (هماهنگ برق و مهندسی پزشکی) 19,900 تومان 10,149 تومان
نمونه سوال فولاد ۲ استاد سيد رزاقی 19,900 تومان 10,149 تومان
جزوه برنامه ریزی شهری استاد نخستین 29,000 تومان 9,860 تومان
نمونه سوال طراحی سیستم های کنترلی مشترک دانشکده ها 19,900 تومان 6,766 تومان
جزوه فیزیک پیش استاد یاری فرد 29,000 تومان 7,250 تومان
تمامی نمونه سوالات اقتصاد خرد استاد آرش هادیزاده 29,000 تومان 9,860 تومان
سوالات اصلی استاد رادمنش 19,900 تومان 4,975 تومان
نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته استاد کلهر 19,900 تومان 4,975 تومان
جزوه کامل تاریخ صدر اسلام استاد قاسم مدانی 29,300 تومان 19,631 تومان
جزوه کامل انقلاب استاد کرمیان زیارانی 29,300 تومان 14,357 تومان
نمونه سوال کنترل پیشرفته استاد فخاریان 10,613 تومان 6,474 تومان
جزوه کنترل خطی استاد قدیری 20,963 تومان 14,045 تومان
جزوه انقلاب استاد میرموید 20,963 تومان 7,547 تومان
نمونه سوال و جزوه کنترل اتوماتیک مجید مجیدی 29,300 تومان 9,376 تومان
جزوه مبانی برق 2 استاد نوراله 20,100 تومان 7,236 تومان
سوالات اندیشه 1 استاد قاسمی 15,500 تومان 10,695 تومان
جزوه تاریخ و تمدن فرهنگ اسلامی استاد حیدری 38,500 تومان 13,475 تومان
جزوه قرآن استاد ابوترابی 15,500 تومان 4,495 تومان
کلیه سوالات امتحانی تفسیر موضوعی قرآن کریم استاد مژگان مظفری 38,500 تومان 13,090 تومان
نمونه سوال مقاومت 1 استاد یونس محمدی 15,500 تومان 6,045 تومان
نمونه سوالات آمار و احتمال مهندسی استاد مرجان رجبی و نمونه سوالات آمار احتمال مهندسی مشترک 21,250 تومان 8,500 تومان
جزوه آمار استاد ترابیان 38,500 تومان 11,550 تومان
سوالات وصایای امام صلح جو 15,500 تومان 4,650 تومان
نمونه سوالات موجودی2 دکترافشار نجفی 9,750 تومان 7,800 تومان
نمونه سوالات مدیریت مالی دکتر مهرنو 10,900 تومان 7,630 تومان
نمونه سوال الک 2 جعفری 15,500 تومان 3,875 تومان
نمونه سوال الک 2 و 3 نصر آبادی 15,500 تومان 8,680 تومان
نمونه سوال الک 1 نصر آبادی 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوال الک 1 جعفری 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوال الک 1 کعبی 15,500 تومان 4,650 تومان
نمونه سوال اندیشه 1 حیدری 21,250 تومان 6,375 تومان
نمونه سوال ساختمان داده داوودی 15,500 تومان 6,200 تومان
پایگاه داده معصومی (فایل درسی) 15,500 تومان 4,650 تومان
نمونه سوالات آمار مهندسی استاد رنجبر 15,500 تومان 7,750 تومان
کد برنامه های آز معماری کامپیوتر عبدالهی 15,500 تومان 6,200 تومان
جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها استاد قلی پور 21,250 تومان 6,375 تومان
نمونه سوالات نظریه زبان ها و ماشین ها استاد قلی پور 15,500 تومان 4,495 تومان
نمونه سوالات طراحی پایگاه داده استاد قلی پور 21,250 تومان 11,900 تومان
نمونه سوال تحقیق 1 مهر نو 21,250 تومان 14,875 تومان
جزوه مبانی برق دکتر قدیری 21,250 تومان 10,625 تومان
نمونه سوال آمار علینژاد 15,500 تومان 6,200 تومان
جزوه کامل برنامه ریزی تولید استاد مهدی زاده 38,500 تومان 19,250 تومان
نمونه سوال ریاضی 2 صنایع 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوال وصایا صفی خانی 22,400 تومان 8,960 تومان
جزوه تنظیم خانواده مصلحی راد 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم 22,400 تومان 6,720 تومان
نمونه سوالات تاریخ تحلیل صدر اسلام برای دانشکده برق 22,400 تومان 7,840 تومان
نمونه سوالات زبان تخصصی رشیدی 15,500 تومان 7,750 تومان
نمونه سوالات زبان تخصصی مجتبی شاکری 15,500 تومان 7,750 تومان
نمونه سوال انقلاب طارمی 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوال انقلاب علیخانی 15,500 تومان 6,200 تومان
جزوه تایپ شده انقلاب گلدوز ها 38,500 تومان 11,550 تومان
فایل تاریخ تمدن طالبی 15,500 تومان 4,650 تومان
نمونه سوال ماشین الکتریکی 1 نبوتی 15,500 تومان 4,650 تومان
نمونه سوال الک 2 قادری 15,500 تومان 4,650 تومان
نمونه سوالات قرآن کریم 21,250 تومان 7,438 تومان
شبکه های کامپیوتری حقیقت 15,500 تومان 4,805 تومان
نمونه سوالات فیزیک گروه علوم پایه 38,500 تومان 13,475 تومان
آز فیزیک 15,500 تومان 4,650 تومان
نمونه سوال ریاضی 1 استاد پور مقامی و ریاضی 1 صنایع 21,250 تومان 6,375 تومان
نمونه سوال استاتیک حسن زاده 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوال مقاومت حسن زاده 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوال عملیات حرارتی فرهپور 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن کریم استاد میرزایی 21,250 تومان 8,500 تومان
نمونه سوال اندیشه1 شکوه فر 15,500 تومان 7,750 تومان
اینم کتاب کاتلر در مدیریت بازار برا بجه های مدیریت 13,200 تومان 5,280 تومان
نمونه سوالات ریاضیات کاربرد برای بچه های مدیریت 27,000 تومان 8,100 تومان
نمونه سوالات زبان تخصصی حسابداری 4 کارشناسی پیوسته و زبان تخصصی 2 کارشناسی ناپیوسته 22,400 تومان 6,496 تومان
نمونه سوالات زبان تخصصی حسابداری 3 کارشناسی پیوسته و زبان فنی کاردانی استاد نظری 21,250 تومان 6,588 تومان
نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت دانشکده مدیریت 15,500 تومان 5,425 تومان
نمونه سوال روش تولید فرهپور 10,900 تومان 5,450 تومان
نمونه سوال برنامه نویسی استاد مشفق 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوال دفاع مقدس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 17,800 تومان 8,900 تومان
نمونه سوال تاریخ تحلیلی استاد حیدری 10,900 تومان 5,450 تومان
نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل خلیل سرایی 17,800 تومان 8,722 تومان
نمونه سوال ریاضیات پایه دانشکده مدیریت 15,500 تومان 7,750 تومان
نمونه سوال وصایا گلدوزها 15,500 تومان 4,650 تومان
سوالات امتحانی درس داده کاوی دکتر سجودی 15,500 تومان 7,750 تومان
جزوه کامل اصول حسابداری دکتر وحدانی 15,500 تومان 6,200 تومان
سوالات امتحانی تجارت سیار و محاسبات فراگیر دکتر جهانشاهی 27,000 تومان 10,800 تومان
نمونه سوالات بازار شناسی دانشکده مدیریت 21,250 تومان 8,500 تومان
جزوه تئوری صف دکتر رسول حجی(دانشگاه شریف) برای کلاس دکتر ایرج پور 27,000 تومان 10,800 تومان
پاور پوینت ها و تمارین حسابداری مدیریت استاد بشکوه وسایرین 32,750 تومان 13,100 تومان
نمونه سوالات امتحانی به همراه حل درس فیزیک 2 21,250 تومان 10,625 تومان
دکتر بدیع زاده - نمونه سوال ترجمه کتاب و پاورپوینت های ارائه کلاسی سیستم های اطلاعات مدیریت ارشد 50,000 تومان 20,000 تومان
دکتر ایرج پور-تمام فایل های پاورپوینت ارائه کلاسی مدیریت تولید پیشرفته ارشد 32,750 تومان 13,100 تومان
دکتر ایرج پور - جزوه مدیریت تولید پیشرفته 50,000 تومان 20,000 تومان
دکتر محتشمی-نمونه سوالات تحقيق در عمليات2 9,750 تومان 3,900 تومان
دکتر محتشمی-نمونه سوالات اقتصاد مهندسي1 9,750 تومان 3,900 تومان
دکتر محتشمی-نمونه سوالات تحقيق در عمليات1 9,750 تومان 3,900 تومان
دکتر محتشمی -نمونه سوالات تحقيق در عمليات پيشرفته 9,750 تومان 3,900 تومان
دکترمجید حر آبادی فراهانی / جزوه درس خط مشی گذاری 16,650 تومان 6,660 تومان
دکترمجید حر آبادی فراهانی / جزوه درس جامعه شناسی 16,650 تومان 6,660 تومان
نمونه سوالات امتحانی معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد قزوین 32,750 تومان 13,100 تومان
نمونه پروژه و جزوه و نمونه سوال اصول شبیه سازی استاد پرهام عظیمی 15,500 تومان 6,200 تومان
دکتر حمید رضا پسندیده نمونه سوال کنترل موجودی 2 21,250 تومان 8,500 تومان
استاد مریم خستو -نمونه سوال زبان تخصصی معماری 9,750 تومان 3,900 تومان
پاورپوینت کامل درس ارزیابی کار و زمان مهندس رضایی 13,200 تومان 5,280 تومان
نمونه سوالات تستی دکتر موسی خانی 27,000 تومان 10,800 تومان
نمونه سوال پایگاه داده استاد معصومی 15,500 تومان 6,200 تومان
مدار الکترونیکی استاد برومند نیا 15,500 تومان 6,200 تومان
نمونه سوال اصول طراحی پایگاه داده دکتر مجید قلی پور 9,750 تومان 3,900 تومان
جزوه کامل مدیریت استراتژیک دکتر موسی خانی 38,500 تومان 15,400 تومان
پاور پوینت های کتاب تحقیقات کیفی فیشر و خلاصه کتاب روش تحقیق مالهوترا برای کلاس دکتر حیدر زاده 38,500 تومان 15,400 تومان
نمونه سوال ارزیابی کار و زمان استاد محمد حسین رضایی 14,350 تومان 5,740 تومان
سوالات امتحانی درس وصایای امام خمینی کلاس خانم طیبا 24,700 تومان 9,880 تومان
نحوه انجام پروژه بتن آقای دکتر امیر حسین هاشمی 9,750 تومان 3,900 تومان
خلاصه کتاب B2B کلاس دکتر نعامی 18,950 تومان 7,580 تومان
جزوه آمار مهندسی مانی شریفی 32,750 تومان 13,100 تومان
جزوه ریاضی مهندسی آقای دکتر زرگر ارشادی 4,575 تومان 1,830 تومان
نمونه سوالات درس رفتار مصرف کننده آقای دکتر کامبیز حیدرزاده 13,775 تومان 5,510 تومان

تعداد صفحه(1):

محبوبترین محصولات

My QR-Code